Historische Monoposto Racing Privacy statement

Inleiding

Stichting Historische Monoposto Racing hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Stichting Historische Monoposto Racing is aan te wijzen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze website kunt u dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacy statement kunt u richten aan: Stichting Historische Monoposto Racing, p/a Capellelaan 53, 2865 AB Ammerstol.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
  c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
  d. verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit reglement Stichting Historische Monoposto Racing;
  e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  f. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
  g. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
  h. beheerder: degene die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit reglement de voorzitster Helana van der Wouden;
  i. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
  j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016).
 2. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse service. Met Google Analytics wordt gemeten hoe een websitebezoeker de website gebruikt. Eveneens wordt door middel van Google Analytics inzichtelijk gemaakt hoe een websitebezoeker onze website gevonden heeft.

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens

2.1        Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. om contact met u op te nemen;
 2. als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens om u de nieuwsbrieven te sturen;
 3. om facturen in rekening te brengen;
 4. om u uit te nodigen voor of te informeren over evenementen die door ons of door aan ons gelieerde organisaties worden georganiseerd;
 5. om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 6. ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via ‘Google Analytics’.

2.2        Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. donateurs;
 2. deelnemers van door ons georganiseerde evenementen;

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

3.1        De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het banknummer van de betrokkene;
 2. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 3. licenties;
 4. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3.2        De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens berust op een wettelijke/contractuele verplichting en is wel/niet een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten met Stichting Historische Monoposto Racing. U bent als betrokkene wel verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. De mogelijke gevolgen als de gegevens niet worden verstrekt zijn niet deelname aan een door de Stichting Historische Monoposto Racing georganiseerd evenement.

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

4.1        Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waar onder Helana van der Wouden, Esper van Heesewijk en Pier Winsemius.

Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding

5.1    Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2        Een ieder die persoonsgegevens verwerkt onder ons gezag, is tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 7 Bewaartermijn

7.1        Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Uw gegevens worden, behoudens eventuele wettelijke langere bewaartermijnen, uiterlijk binnen 2 jaar verwijderd nadat:

 1. U heeft deelgenomen aan een van de door ons georganiseerde evenementen;

Artikel 8 Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet.

8.1        U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

8.2        Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

8.3        U heeft als betrokkene het recht om ons te verzoeken om u inzage te geven in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij zullen u schriftelijk binnen vier weken informeren of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

8.4        Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan voldoen.

8.5        Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt omdat die verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang, dan staat u de mogelijkheid tot uw beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

8.6        Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigen wij onmiddellijk de verwerking.

Artikel 9 Klachten

9.1        Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot ons, de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Artikel 10 Inwerkingtreding

10. 1     Dit privacy statement treedt eerst in werking op 25 mei 2018.